Financiële herstructurering

Liquiditeitskrapte kan door zeer verschillende omstandigheden veroorzaakt

Liquiditeitskrapte kan door zeer verschillende omstandigheden veroorzaakt worden. Te denken valt ondermeer aan: opstartproblemen, éénmalige verliezen, snelle omzetgroei, hoge investeringen en overname van een andere onderneming.

Banken zijn de laatste jaren erg voorzichtig geworden met hun kredietverlening, letten sterk op bepaalde financiële ratio’s en zijn erg gevoelig voor de wijze van presentatie van gevraagde kredietverruimingen.

Naast het bepalen van de kredietwaardigheid wordt er vastgesteld wat de huidige en toekomstige financieringsbehoefte van de onderneming is en wordt er een analyserapport opgesteld met daarin de gewenste kredietaanpassingen en de daarbij behorende condities. Desgewenst kan de onderneming begeleid worden bij het onderhandelen met de bank teneinde de gewenste herfinanciering te bewerkstelligen.

Aan het financieringsvoorstel van de bank zijn vaak rentederivaten, zoals renteswaps, caps en collars, gekoppeld. De voors en tegens ervan en de daarmee gepaard gaande risico’s worden door ons in kaart gebracht en meegenomen in de onderhandeling met de bank.

Bij onvoldoende solvabiliteit is het vaak moeilijk om vreemd vermogen aan te trekken en kan er bemiddeld worden bij het aantrekken van risicodragend vermogen.